Biblioteka

Cele biblioteki

 • Pełni funkcję głównej interdyscyplinarnej pracowni szkoły.
 • Przygotowuje słuchacza do samokształcenia.
 • Stwarza warunki do rozwoju zainteresowań.
 • Wspiera kreatywność słuchacza.

 

bib1mini.jpg (45 KB)

 

Misja biblioteki szkolnej

 • Udostępnia książki i inne źródła informacji, różnorodne pod względem treści, w postaci tradycyjnej i elektronicznej, na miejscu i na zewnątrz.
 • Gromadzi podręczniki i materiały dydaktyczne.
 • Świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów.
 • Stwarza warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności wykorzystania technologii informatycznej.
 • Wyposaża słuchaczy (ukierunkowanych przez nauczycieli lub zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami) w wiedzę po to, by potrafili rozwiązywać różne problemy i wykonywać zadania niezbędne do przyszłego pomyślnego funkcjonowania w społeczeństwie edukacyjnym i informacyjnyms.
  Pomaga nauczycielom w codziennej pracy dydaktycznej i w doskonaleniu zawodowym.