Egzamin zawodowy
Złożenie deklaracji do sesji czerwiec-lipiec 2020 r.

Słuchacze, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. powinni złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu do dnia 7 lutego 2020 r. Deklaracje słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz absolwenci szkół policealnych składają osobiście w Sekretariacie słuchaczy - Kampus, ul. Rudzka 13, budynek A, pok. 101 w godzinach otwarcia.

ODPŁATNOŚĆ ZA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że od 1 września 2015r., zgodnie z przepisami (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.44zzzu pkt. 2) odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy:

  • absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny)
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).
Zgodnie z ww. przepisami prawa wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego – wynosi obecnie 173,20 zł z czego:
  • za część pisemną egzaminu – 1/3 ww. kwoty – to jest 57,73 zł,
  • za część praktyczną egzaminu – 2/3 ww. kwoty – to jest 115,47 zł.
Do pobrania