Kucharz/ Technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

 

 

1. Przechowywanie żywności

Słuchacz:

 • ocenia żywność pod względem towaroznawczym;
 • klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej i przydatności kulinarnej;
 • przestrzega zasad oceny jakościowej żywności;
 • dobiera warunki do przechowywania żywności;
 • rozpoznaje zmiany zachodzące w przechowywanej żywności;
 • rozróżnia systemy zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 • dobiera metody utrwalania żywności;
 • rozróżnia urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń magazynowych;
 • użytkuje urządzenia do przechowywania żywności.

2.Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

Słuchacz:

 • określa rolę funkcjonalnego układu pomieszczeń w organizacji pracy zakładu gastronomicznego;
 • rozróżnia i przestrzega procedur zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 • stosuje receptury gastronomiczne;
 • rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów;
 • dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
 • sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje;
 • przestrzega zasad racjonalnej gospodarki żywnością;
 • rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów;
 • rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • użytkuje sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • ocenia organoleptycznie żywność;
 • dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów;
 • porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje;
 • monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (ang. Good Hygiene Practice), Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point).

 

PKZ(TG.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych

Słuchacz:

 • rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej;
 • przestrzega zasad racjonalnego wykorzystania surowców;
 • przestrzega zasad gospodarki odpadami;
 • przestrzega zasad racjonalnego żywienia;
 • posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej;
 • rozróżnia maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespoły;
 • rozpoznaje instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych;
 • przestrzega zasad organoleptycznej oceny żywności;
 • określa zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.